Algemene voorwaarden van Xpozer Europe B.V.

 1. artikel 1 Definities
 2. artikel 2 Identiteit van de ondernemer
 3. artikel 3 Toepasselijkheid
 4. artikel 4 Prijzen en aanbiedingen
 5. artikel 5 Betaling
 6. artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
 7. artikel 7 Levering en levertijd
 8. artikel 8 Retourzendingen
 9. artikel 9 Garanties
 10. artikel 10 Aansprakelijkheid
 11. artikel 11 Kwaliteit
 12. artikel 12 Auteursrechten
 13. artikel 13 Eigendomsrecht koper
 14. artikel 14 Overmacht
 15. artikel 15 Intellectuele eigendom
 16. artikel 16 Persoonsgegevens
 17. artikel 17 Toepasselijk recht

artikel 1: Definities 

Xpozer Europe BV: de verkopende partij
koper: de kopende partij van de door ‘Xpozer Europe BV’ aangeboden producten
consument koper: specifieke subgroep van ‘Koper’ welke producten voor eigen behoeftebevrediging koopt
overeenkomst: een overeenkomst tussen de ‘Koper’ en ‘Xpozer Europe BV’

artikel 2: Identiteit van de ondernemer 

De ‘Koper’ kan contact leggen via email: [email protected].

Xpozer Europe BV
Saturnusstraat 60 unit 59
2516 AH Den Haag
KvK nummer: 53207637

artikel 3: Toepasselijkheid 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van ‘Xpozer Europe BV’ en op alle met ‘Xpozer Europe BV’ aangegane overeenkomsten via de webshop.

3.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ‘Xpozer Europe BV’ en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.5 Algemene Voorwaarden die de ‘Koper’ hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ‘Xpozer Europe BV’ is ingestemd.

3.6 De internetsite van ‘Xpozer Europe BV’ richt zich uitsluitend op de Europese markt.

3.7 ‘Xpozer Europe BV’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

3.8 Door het gebruik van de internetsite van ‘Xpozer Europe BV’ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de ‘Koper’ deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

3.9 ‘Xpozer Europe BV’ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de ‘Koper’.

artikel 4: Prijzen en aanbiedingen 

4.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële ‘Koper’s tot het doen van een aanbod. ‘Xpozer Europe BV’ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële ‘Koper’ geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

4.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.3 Een aanbod van de potentiële ‘Koper’ als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan als:

- de potentiële ‘Koper’ de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan ‘Xpozer Europe BV’ via elektronische weg is verzonden. Deze zijn door ‘Xpozer Europe BV ’ ontvangen.

- de potentiële ‘Koper’ heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

- een offerte door de ‘Koper’ getekend is en door ‘Xpozer Europe BV’ ontvangen ingeval door ‘Xpozer Europe BV’ een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

4.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de ‘Koper’ is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door ‘Koper’ opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door ‘Xpozer Europe BV’ herroepen worden in geval de ‘Koper’ niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ‘Xpozer Europe BV’ de ‘Koper’ dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

4.5 ‘Koper’ en ‘Xpozer Europe BV’ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.3 en 4.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ‘Xpozer Europe BV’ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ‘Xpozer Europe BV’ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

artikel 5: Betaling

5.1 Bestellingen via de internetsite dienen te worden betaald door middel van vooruitbetaling. ‘Xpozer Europe BV’ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 In het geval door ‘Xpozer Europe BV’ een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de ‘Koper’ in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 Bij niet of niet tijdige betaling door ‘Koper’ is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.4 Ten laste van de ‘Koper’ komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ‘Xpozer Europe BV’ als gevolg van de niet nakoming door de ‘Koper’ van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5.5 In geval van niet tijdige betaling is ‘Xpozer Europe BV’ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de ‘Koper’ de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De aan ‘Koper’ geleverde producten blijven eigendom van ‘Xpozer Europe BV’, totdat de door ‘Koper’ verschuldigde bedragen te geheel zijn voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de ‘Koper’ over.

6.2 Indien ‘Xpozer Europe BV’ de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van ‘Xpozer Europe BV’ op ‘Koper’ ter zake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.

6.3 De ‘Koper’ mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Na de eigendomsoverdracht is het de ‘Koper’ niet toegestaan de producten te bedrukken.

artikel 7: Levering en levertijd 

7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ‘Xpozer Europe BV’ ernaar om bestellingen die zijn geplaatst binnen drie (3) werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. ‘Xpozer Europe BV’ kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de ‘Koper’ wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. ‘Xpozer Europe BV’ streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen telefonisch of per email aan de ‘Koper’ te melden.

7.3 Leveringen vinden plaats op het door de ‘Koper’ tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de ‘Koper’.

7.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.6 Installatie van producten door ‘Koper’ na aflevering door of namens ‘Xpozer Europe BV’ geschiedt geheel voor rekening en risico van ‘Koper’.

artikel 8: Retourzendingen

8.1 De ‘Koper’ is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele schade. Indien er schade is geconstateerd neemt 'Koper' contact op met 'Xpozer Europe BV' voor uitleg van de vervolgprocedure. Indien 'Xpozer Europe BV' aangeeft het compleet aangeschafte product te retourneren, dienen de producten uitsluitend te worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur. ‘Koper’ dient te allen tijde voorafgaand aan retourzending opgaaf van reden op te geven. Enkel na beoordeling op redelijkheid zal ‘Xpozer Europe BV’ al dan niet de retourzending accepteren en als zodanig afhandelen. Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door ‘Xpozer Europe BV’ geaccepteerd.

8.2 De ‘Consument koper’’ kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen (Art. 7:46d lid 1 BW). De aanvangsdatum van de herroepingstermijn begint bij de verkoop van goederen de dag na ontvangst van het product. 'Consument koper' zal de reguliere kosten voor de retourzending moeten dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Er bestaat bij bestellingen van goederen die volgens specificaties van de klant worden geproduceerd, “goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn”, (art. 7:46d lid 4(2) BW) geen herroepingsrecht. De vergoeding aan 'Consument koper' worden gereduceerd met de kosten van goederen die duidelijk van persoonlijke aard zijn. Indien 'Consument koper' niet in staat is de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of in goede conditie te retourneren, dient 'Consument koper' in bepaalde gevallen de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dient 'Consument koper' compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van omgang met de goederen, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder ‘controle van eigenschappen en functioneren’ wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. De herroeping is te richten aan:

Xpozer Europe BV
Molengraaffsingel 12-14
2629 JD Delft
Nederland
mail: [email protected]

8.3 Bij overschrijding van het gestelde termijn in lid 8.2 vervallen alle vorderingsrechten ter zake. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ‘Xpozer Europe BV’ aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.4 ‘Xpozer Europe BV’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8.5 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de ‘Koper’.

8.6 Indien de ‘Consument koper’ van het herroepingrecht zoals vermeld in lid 8.2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt ‘Xpozer Europe BV’ binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de ‘Consument koper’ aan ‘Xpozer Europe BV’ betaalde.

8.7 Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd.

artikel 9: Garantie

9.1 Voor door ‘Xpozer Europe BV’ geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ‘Xpozer Europe BV’ vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 In het geval van een klacht aangaande een product dient ‘Koper’ eerst telefonisch in contact te treden met ‘Xpozer Europe BV’. Zo nodig wordt ‘Koper’ gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

9.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ‘Xpozer Europe BV’ of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

- indien geen gehoor is gegeven aan de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

9.4 Indien reclamering door ‘Xpozer Europe BV’ gegrond wordt gevonden, kan ‘Xpozer Europe BV’ overgaan tot het volgende:

- de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;

- het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties dan wel te repareren waarbij de te vervangen artikelen of onderdelen aan ‘Xpozer Europe BV’ worden teruggegeven;

- het geleverde artikel terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder te zijn gehouden aan enige vorm van schadevergoeding. De afnemer dient in alle gevallen ‘Xpozer Europe BV’ drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5 De ‘Koper’ is gehouden ‘Xpozer Europe BV’ te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ‘Xpozer Europe BV’ zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de ‘Koper’ dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat ‘Xpozer Europe BV’ op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ‘Xpozer Europe BV’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 De door de ‘Koper’ aangeboden digitale beeldbestanden zullen door ‘Xpozer Europe BV’ met de meeste zorg worden behandeld. ‘Xpozer Europe BV’ sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan.

10.2 De door de ‘Koper’ aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ‘Xpozer Europe BV’ gedurende 30 dagen bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden deze definitief door ‘Xpozer Europe BV’ gewist.

10.3 De ‘Koper’ blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. ‘Xpozer Europe BV’ kan hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

10.4 ‘Xpozer Europe BV’ is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan ‘Koper’, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.5 ‘Xpozer Europe BV’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade die kan voortvloeien uit een aankoop.

10.6 Indien ‘Xpozer Europe BV’ gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt.

artikel 11: Kwaliteit

11.1 De kwaliteit van de vervaardigde afdrukken van de digitale beeldbestanden is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden zelf.

11.2 De beeldkwaliteit van de vervaardigde afdrukken zal in ieder geval nooit beter kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de ‘Koper’ op zijn of haar computerscherm te zien krijgt.

11.3 Alle in aanbiedingen, folders, catalogi, reclamemateriaal of offerte, opgenomen maten, gewichten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de ‘Xpozer Europe BV’ te leveren producten hebben een indicatief en informatief karakter en zijn uitdrukkelijk niet bindend. Afwijkingen zijn derhalve mogelijk en toegestaan en vormen geen reden voor afkeuring of ontbinding van de overeenkomst.

11.4 Bij levering van beeldmateriaal in welke vorm dan ook, kan ‘Xpozer Europe BV’ op grond van de specifieke eigenschappen van het materiaal er niet voor in staan dat de beelden niet zullen veranderen of verbleken. Bij nabestelling van beeldmateriaal staat ‘Xpozer Europe BV’ om dezelfde reden er niet voor in dat de na geleverde producten ten opzichte van het oorspronkelijke beeldmateriaal geen afwijkingen vertonen.

11.5 Afwijkingen in de door ‘Xpozer Europe BV’ gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt en vormen geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

artikel 12: Auteursrecht 

12.1 De ‘Koper’ is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. ‘Xpozer Europe BV’ gaat er vanuit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden en eventuele bijbehorende teksten bij de ‘Koper’ berust.

12.2 De ‘Koper’ garandeert dat de aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele eigendom) rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De ‘Koper’ vrijwaart ons volledig tegen alle mogelijke aanspraken.

12.3 Indien ‘Xpozer Europe BV’ vermoedt dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal per direct aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld.

12.4 ‘Xpozer Europe BV’ behoudt het recht om digitale beeldbestanden en eventuele bijbehorende teksten geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.

artikel 13: Eigendomsrecht ‘Koper’

13. 1 ‘Xpozer Europe BV’ zal alle toevertrouwde zaken waaronder digitale beeldbestanden van de ‘Koper’ bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Waarbij de digitale beeldbestanden enkel en slechts alleen gebruikt zullen worden voor de uitvoering van de opdracht van de ‘Koper’.

13.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt ‘Xpozer Europe BV’ tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid bedoelde zaken. De ‘Koper’ dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

13.3 De ‘Koper’ is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de ‘Xpozer Europe BV’ van bijvoorbeeld een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De ‘Koper’ dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door ‘Xpozer Europe BV’ worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de ‘Koper’, ‘Xpozer Europe BV’ op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

13.4 De ‘Koper’ verleent ‘Xpozer Europe BV’ pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met ‘Xpozer Europe BV’ door hem in de macht van de ‘Xpozer Europe BV’ worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de ‘Koper’ in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan ‘Xpozer Europe BV’ verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

artikel 14: Overmacht

14.1 In geval van overmacht is ‘Xpozer Europe BV’ niet gehouden haar verplichtingen jegens de ‘Koper’ na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de ‘Koper’ geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

artikel 15: Intellectuele eigendom

15.1 ‘Xpozer Europe BV’ en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door ‘Xpozer Europe BV’ aangeboden en/of verkochte producten.

15.2 ‘Koper’ dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ‘Xpozer Europe BV’ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.3 Onder Intellectuele eigendomrechten worden verstaan patenten, modelrechten, auteursrechten en overige gerelateerde IE rechten, bevattende technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

15.4 Het is de ‘Koper’ verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Xpozer Europe BV’, haar toeleveranciers of andere.

artikel 16: Persoonsgegevens

16.1 ‘Xpozer Europe BV’ houdt zich aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een (digitaal) bestand. ‘Xpozer Europe BV ’ respecteert de privacy van de ‘Koper’ en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om bestellingen en orders zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens van de ‘Koper’ zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden, die niet gelieerd zijn aan ‘Xpozer Europe BV’.

16.2 Persoonsgegevens mogen door ‘Xpozer Europe BV’ alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden indien de ‘Koper’ heeft aangegeven dat zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.

artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen ‘Xpozer Europe BV’ en ‘Koper’ is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen ‘Xpozer Europe BV’ en de ‘Koper’ voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, in het arrondissement te Den Haag worden voorgelegd.